Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου: Εκδήλωση στην Αθήνα με τη Χαρά Νικοπούλου!

το 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 και το
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ « ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ »

 e-mail: fot_gram@otenet.gr
 ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr


ο
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
« Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »

και οι
« ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ »

 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ  τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

 

προσκαλούν:

ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΓΕΝΙΑ ΞΕΦΤΕΡΗ,
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΛΑΖΑΡΟΥ11.12.2011
11.30 π.μ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ


 


ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ:
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 903/11.11.2011

Ἐπειδὴ διὰ ἐμᾶς καὶ ἡ τελευταία δεκάρα εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ πολυτιμότατη, ἀναγκαζόμεθα νὰ συμπτύσσωμε τὶς ἐκδηλώσεις μας εἰς τὴν Ἀθήνα ἅπαξ τοῦ ἔτους. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐκδήλωσίς μας θὰ διαρκέσῃ ἄνω τῶν 2 ὡρῶν, δηλαδὴ ἀπὸ τὶς 11.30 μέχρι γύρω τὴν 14.00
Διαλέξαμε Κυριακὴ πρωί, διὰ νὰ διευκολύνωνται καὶ οἱ ἐργαζόμενοι καὶ ἐν γένει οἱ πάντες, ἰδίως οἱ ἡλικιωμένοι καὶ ὅσοι ζοῦν εἰς ὑποβαθμισμένες περιοχὲς τοῦ λεκανοπεδίου, διότι ὁ Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτου δὲν ἐγγυᾶται τὴν Προστασία τοῦ Πολίτου καὶ μᾶς συνιστᾶ, «ὅταν σκοτεινιάζει νὰ κλειδωνώμεθα εἰς τὰ σπίτια μας»…
Ποῦ μᾶς κατήντησαν ἀχρεῖοι, ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι καὶ ξενοκίνητοι πολιτικοί μας !!!
Ἐγίναμε δυστυχῶς ξένοι εἰς τὸν τόπον μας…
Καλοῦμε σᾶς, συγγενεῖς, φίλους, γνωστούς σας, ἰδίως παιδιά σας, ἀνίψια σας, βαπτιστήρια σας νὰ ἔλθετε.  
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΘὰ ἀποζημιωθῆτε ἀφαντάστως ἀπό:
Α) τὴν 12ετὴ ἑλληνοπούλα Εὐγενία Ξεφτέρη (ὄνομα καὶ πρᾶγμα), ἡ ὁποία σὰν σύχρονος «Σοφία Βέμπο» καὶ ἀναδυομένη «Μαρία Κάλλας» μὲ τὴν ἀγγελικὴν φωνήν της θὰ μᾶς ἀναβιβάσῃ σὲ ὕψιστες πνευματικὲς σφαῖρες. 
Β) Ἡ σύχρονος «Μπουμπουλίνα», διδασκάλισσα Χαρὰ Νικοπούλου, τῆς ὁποίας οἱ Μωαμεθανοὶ ἔσπασαν τὸ χέρι καὶ τὴν ὁποίαν τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας τὴν ἐξεδίωξε ἀπὸ τὴν Θράκη μας τῇ ἐντολῇ τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς καὶ τώρα τὸ ἀμερικανικὸν Προξενεῖον Θεσσαλονίκης τὴν ἀπειλεῖ διὰ νὰ μὴ ἀσχοληθῇ πάλιν μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα, δὲν τὸ βάζει κάτω καὶ θὰ ξαναέλθῃ νὰ μᾶς ὁμιλήσῃ καὶ μὲ τὸ ἀκορντεόν της νὰ μᾶς τραγουδήσῃ διὰ νὰ ἀναζωογοννήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Γ) Τέλος ὁ ἱστοριοδίφης καὶ εἰδικὸς Βαλκανιολόγος καθηγητὴς κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου θὰ «κολλήσῃ τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο» ὅλων τῶν ψευδοδανοουμένων, οἱ ὁποῖοι ἀναισχύντως καὶ αὐταρχικῶς διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορία μας καὶ ἀποκαλοῦν μέχρι καὶ τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μοριᾶ, ἀείμνηστον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην ὡς κίναιδον (ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια) καὶ ἡ «ἀντεθνική» Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος νὰ δίδῃ 1.000.000 €, διὰ νὰ ἐνισχύῃ τέτοιες αἰσχρότατες διαστροφὲς τῆς ἀληθείας….
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Πρόγραμμα. Α) Πεπραγμένα-προοπτικὲς τῶν φορέων μας.

Β) Ὁμιλία τοῦ Βαλκανιολόγου Καθηγητοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου μὲ θέμα:
«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ».   

Γ) Περίφημη παιδικὴ χορωδία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ.  Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς. 

Δ) Θερμὸς χαιρετισμὸς διωκομένης δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου.

Ε) Βραβεύσεις προσωπικοτήτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ὁ διαπρεπὴς Καθηγητὴς Βαλκανιολόγος κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου θὰ ἀναλύσῃ τὴν ἐπικαιρότητα, ἀναπτύσων τὸ θέμα:
     «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ».

Οἱ ἀγγελικὲς φωνὲς τῆς περίφημης χορωδίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πατρὸς Θεοδώρου Τσαμπατζίδη, θὰ μᾶς μεταρσιώσουν μὲ μουσικὲς συνθέσεις τοῦ ἔργου «ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ, Λίκνο τῆς Πίστης καὶ τῆς Λεφτεριᾶς» ἀπὸ τὸν ὁμώνυμον ψηφιακόν των δίσκον (CD). 

Ἰδιαιτέρως ἡ ὑπερέχουσα τυφλὴ ἑλληνοπούλα Εὐγενία Ξεφτέρη, ὡς σύγχρονη Σοφία Βέμπο, εἰς τοὺς χαλεπέστερους τοῦ 1940 καιρούς, ποὺ διερχόμεθα σήμερον, θὰ μᾶς ἀναστήσῃ ἀπὸ τὸν λήθαργον τῆς ἠθικῆς σήψεως καὶ θὰ ἀναγεννήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος μας, ὡς φοίνικα ἀπὸ τὴν τέφραν.
Ἡ ἀπτόητος σύγχρονος «Μπουμπουλίνα», ἡ διωκομένη ἡρωίδα, ἐνσυνείδητος παιδαγωγὸς ἀδελφὴ  Χαρὰ Νικοπούλου θὰ ἐπισφραγίσῃ τὴν παρόρμησιν τῆς πνευματικῆς μας ἀναγεννήσεως μ᾿ ἕνα θερμὸν χαιρετισμόν.Ε) ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Μὲ τὶς ταπεινὲς βραβεύσεις μας ἀποσκοποῦμε νὰ δημιουργῶμε πρότυπα ἤθους, ἀρετῆς, ἀκεραίου χαρακτῆρος, εὐσυνειδησίας, συνεπείας, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς, γιὰ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνον «φελλοί», «παλλακίδες», ἀνώμαλοι, «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς.

Ἐφέτος θὰ βραβευθοῦν:

1. Ὁ σεβαστός, ἐνσυνείδητος καὶ ἀντικειμενικὸς ἱστοριοδίφης Καθηγητὴς κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου.

2.
Ὁ παραδοσιακός, ἰδανικός, ἀσκητικὸς διδάσκαλος-παιδαγωγὸς καὶ μέγας φιλάνθρωπος κ. Παναγιώτης Ρήγας.

3.
Ἡ περίφημη, παιδικὴ χορωδία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς καὶ ὁ διευθυντὴς αὐτῆς, ψυχὴ πολυπλεύρων δραστηριοτήτων, πατὴρ Θεόδωρος Τσαμπατζίδης.

4.
Ἰδιαιτέρως ἡ τοὺς πάντας συγκινοῦσα καταπληκτικὴ Εὐγενία Ξεφτέρη, ἀναδυόμενη «Κάλλας», ἀόμματη σωματικῶς ἀλλὰ «ἀετομάτα» πνευματικῶς.
  

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Τὰ οἰκονομικά μας εἶναι εἰς ἀθλιωτάτην κατάστασιν καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κάνωμε συχνὰ συγκεντρώσεις, ὁπότε θὰ ἠδύναντο νὰ εἶναι σύντομοι-διαρκείας μικροτέρας τῆς μιᾶς (1) ὥρας.

Τοιουτοτρόπως δὲν θὰ καταπονούσαμε καὶ δὲν θὰ ἐπιβαρύναμε τοὺς φίλους μας, τοὺς «κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους» μὲ τὰ πολλαπλᾶ οἰκογενειακά, ἐπαγγελματικά, οἰκονομικὰ προβλήματα, τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὔριον καὶ τὶς τεράστιες ἀντιξοότητες, ποὺ καθημερινῶς προκύπτουν εἰς τὴν κοινωνίαν, τὴν πατρίδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

Εὐελπιστοῦμε καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὡστόσον, τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεώς μας νὰ μᾶς ἀνυψώσῃ εἰς ἀνωτέρας σφαίρας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς πνευματικὴν ἀναγέννησιν.
Δι’αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, μὲ ἄκραν ταπείνωσιν καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὶς ρίζες μας πρὸς ἐπανοικοδόμησιν τῶν πυλώνων-αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας: Ὀρθόδοξος Πίστις, Πατρίς, Οἰκογένεια, Ἐλευθερία-Δημοκρατία, διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἐπανορθωθῇ καὶ οἰκονομικῶς τὸ Ἔθνος μας. Μὲ τὶς ἐκδηλώσεις μας πρωτοστατοῦμε εἰς μίαν δυναμικήν, ποὺ προετοιμάζει τὴν συστράτευσιν ὅλων για τὴν νέαν παλιγγενεσίαν τοῦ 2021 καὶ τὴν πραγματοποίησιν ἐπιτέλους τοῦ  ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Ἐπικοινωνία:  Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικὸν
τηλ. 210-3254321-2,      fax 210-3236978,
e-mail: fot_gram@otenet.gr, ἱστοσελίς: www.fotgrammi.grΈνα συγκλονιστικό βίντεο που σκορπά ρίγη συγκινήσεως σε κάθε πραγματικό Έλληνα: 
Η μικρή Ελληνοπούλα Ευγενία Ξεφτέρη (τυφλή εκ γενετής) τραγουδά με ανεπανάληπτο τρόπο το δημοτικοφανές τραγούδι για τον Μεγάλο Γεώργιο Καραϊσκάκη που έχουν δημιουργήσει δυό άνθρωποι της Εκκλησίας: Ο πατήρ Θεόδωρος Τσαμπατζίδης που έχει γράψει την μουσική και ο Θεόδωρος Σάντας (τους στίχους). Την Ευγενία συνοδεύει η νεανική χορωδία του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς και το τραγούδι πρωτοακούστηκε την 25η Μαρτίου 2009 σε ειδική εορταστική εκδήλωση.

Θαυμάστε στίχους:
«Στην Δόμβραινα στο Δίστομο
η Δόξα σου θα μείνει
η Νίκη της Αράχωβας
χορός κλεφτών θα γίνει...
Απ' το φλασκί κρασί θα πιούν
θα σφάξουν τα κριάρια
θα παραβγούν στο τρέξιμο
τ' άξια παλληκάρια...
Refrain....................................
Βάστα καρδιά, βάστα ψυχή
βάστα Καραϊσκάκη
μη γονατίσει ο ραγιάς
είν' απ' το Μαυρομμάτι...
...........................................
Τα απροσκύνητα βουνά
γεννούν παλληκαράδες
τους Σταυραετούς της Ρούμελης
να πολεμούν Αγάδες»!... κλπ-κλπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: