Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Κάλεσμα της Εθνικής Εταιρίας : ΩΡΑ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ !


Ἀθῆναι, 12 Φεβρουαρίου 2012
Σὲ μιὰ τραγικὴ γιὰ τὴν πατρίδα μας χρονικὴ συγκυρία, ποὺ ἡ ἐλπίδα ἀργοπεθαίνει καὶ τὸ ὄνειρο ὑποχωρεῖ μπροστὰ σἕναν ἐπικείμενο ἐφιάλτη, γεννιέται ἡ «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Μία ὁμάδα ἀφανῶν, πλὴν ἀπροσκύνητων Ἑλλήνων, ταγμένων στὴν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Πατρίδος, βγαίνει μπροστὰ καὶ τολμᾷ.


Ἕνα σύνθημα ἀντηχεῖ ἀπὸ τὸ μακρυνὸ παρελθὸν καὶ μᾶς συνεπαίρνει:
«Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης!»
Τὸ μήνυμά μας εἶναι σαφές:
«Καμμία ὑποχώρησις, κανένας συμβιβασμός,
καμμία διαπραγμάτευσις!»


Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ παρακάμπτουμε τὰ λόγια καὶ τὶς ὑποσχέσεις καὶ μετουσιώνουμε τὸ χρέος σὲ πρᾶξι.
Ἅμα τῇ ἱδρύσει της η «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσφεύγει στὴν Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη κατὰ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια καὶ τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ Γεωργίου Παπανδρέου γιὰ τὰ ἐγκλήματα
τῆς ἐσχάτης προδοσίας καὶ
τῆς καταλύσεως τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.


Ἐπὶ πλέον, ἀποστέλλει ἐπιστολὴ προειδοποιήσεως πρὸς τὰ μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς καλεῖ νὰ ἀποφασίσουν καὶ νὰ ἀποδείξουν ἐὰν ὑπηρετοῦν τὴν Πατρίδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἢ τοὺς ἐχθρούς τους.


Δηλώνουμε ἑτοιμοπόλεμοι καὶ διευκρινίζουμε:
«ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δὲν εἶναι κόμμα.
Εἶναι χαράκωμα!


Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ μέχρις ἐσχάτων καὶ καλοῦμε ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ δηλώσουν παρόντες σ’ αὐτὸ τὸ Ἐθνικὸ Προσκλητήριο.
Υ/Γ: Γιὰ ὅσους ἐξακολουθοῦν νὰ διαθέτουν ἐθνικὰ ἀντανακλαστικά, τὰ στοιχεῖα ἐπικοινωνίας εἶναι:
ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σολωμοῦ 62, Τ.Κ. 104 32, Ἀθῆναι
Τηλέφωνο: 210 – 524 55 80

Ἠλεκτρονικὴ Διεύθυνσις: info@ethnikieteria.gr
Πρόεδρος: Ἄγγελος Βασιλειάδης
Χημικὸς Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος, Πρ. Κυβερνήτης Ο.Α.
Τηλ.: 22940-66244, 6982527477
Ὑπεύθυνος Ἐπικοινωνίας καὶ Ὀργανωτικοῦ: Νικόλαος Ἀργυρόπουλος
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Βετεράνων Πολεμιστῶν Κύπρου 1974.
Τηλ.: 6934654321


Σχόλιο:
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθεια.
Η παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου "Βετεράνων Κύπρου 74", κ.Ν.Αργυρόπουλου στην νέα αυτή κίνηση και το ήθος που τον διέπει, μας διασφαλίζει να συνταχθούμε ανεπιφύλακτα από την αρχή δίπλα τους.


Παραθέτουμε το Καταστατικό της Εθνικής Εταιρείας:


Ἡ «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εἶναι
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ἀρ. Ἀποφάσεως Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 1602/26. 01. 2012.

Συμφώνως μὲ τὸ Καταστατικὸ ἱδρύσεώς της,
ἔχει ὡς μία ἐκ τῶν βασικῶν ἀρχῶν της
τὴν ἀνεξαρτησία ἀπὸ κυβερνητικούς, πολιτικούς, κομματικοὺς καὶ συνδικαλιστικοὺς φορεῖς.
καὶ μεταξὺ ἄλλων, σκοποί της εἶναι:

Ἡ ὑπεράσπισις τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων ἔναντι πάσης αὐθαιρεσίας τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
Ἡ ἐπαγρύπνησις καὶ ἡ ἐνημέρωσις ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.
Ἡ ἀναζωπύρωσις τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος.
Ἡ παντὶ τρόπῳ προστασία τῆς ἐθνικῆς περιουσίας.
Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀκροτελευτίου διατάξεως τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος (Ἄρθρον 120, παρ. 2,3,4).
Ἡ ἀνάδειξις, ἡ προβολὴ καὶ ἡ διάδοσις τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ καλλιέργεια πνεύματος ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ δημιουργία προϋποθέσεων γιὰ τὴν παλιννόστησι τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ γιὰ τὴν ἀνάσχεσι τοῦ φαινομένου τῆς μεταναστεύσεως τῶν νέων μας.
Ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἀναξιοπαθούντων πολιτῶν.
Ἡ μέριμνα γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς, τῆς ἀκεραιότητος, τῆς τιμῆς, τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν.
Ἡ προστασία καὶ ἡ προβολὴ τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ἡ προάσπισις τῆς πολιτιστικῆς, ἱστορικῆς καὶ θρησκευτικῆς μας κληρονομιᾶς.
Ἡ στήριξις καὶ ἡ προβολὴ τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων, μὲ ἔμφασι σὲ ὅσα ἔχουν παραχθῆ ἀπὸ ἑλληνικὰ χέρια.
Ἡ μελέτη κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ οἱ προτάσεις λύσεων καὶ ἐφαρμογῆς αὐτῶν.
Ἡ προάσπισις τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως τῶν πολιτῶν καὶ τῆς διακινήσεως τῶν ἰδεῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: