Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος                                                            Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2012

Ἀριθ.  Πρωτ.  55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  158η


ΘΕΜΑ: Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

            Τοὺς τελευταίους καιρούς, ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα, ἐδοκίμασε μεγάλους κλυδωνισμούς. Τὰ ὑπέρογκα χρέη, τὰ ὁποῖα ἐδημιούργησαν τὰ ἀλλεπάλληλα δάνεια, ἡ σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος, ὁ ὑπέρμετρος πλουτισμὸς ἀρκετῶν ἐπιτηδείων, τὸ ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οἱ περιβόητες "μίζες" καὶ ἄλλα παρόμοια ἀνομήματα, ὡδήγησαν τὴν Χώρα στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου καὶ τῆς καταστροφῆς. Ἔπειτα οἱ περικοπές - ἀνελέητες, κατὰ κανόνα - μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ ἐπιδομάτων, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τοὺς ἡρωϊκοὺς πολυτέκνους, ἀλλὰ καὶ ἡ φορομπηχτικὴ μανία τῶν κυβερνώντων, ἐπροκάλεσαν τὴν ἀπόγνωση σὲ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ μας, ὥστε κάποιοι συμπατριῶτες μας νὰ παρασυρθοῦν στὴν αὐτοκτονία ...

-Β-

            Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτά, σοβαρὸ πρόβλημα ὑπῆρξε καὶ ἡ λαθρομετανάστευση. Ἰδιαίτερα μεγάλος καί, πρὸ παντός, ἀνεξέλεγκτος ἀριθμὸς ἀνθρώπων ἀπὸ ξένες χῶρες, μάλιστα δὲ μουσουλμανικές, ἔχουν κατακλύσει τὴν Ἀθήνα καὶ ἀρκετὲς μεγάλες πόλεις, ὅπου ζοῦν σὲ ἄθλιες συνθῆκες. Συνακόλουθο αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι τὸ ἔγκλημα σὲ ποικίλες μορφές, οἱ κλοπές, οἱ διαρρήξεις σπιτιῶν, τραπεζῶν καὶ καταστημάτων, ἐνῷ κάποιοι ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες ἀφαιροῦν καὶ τὴν ζωὴ ἡλικιωμένων ἰδίως ἀνθρώπων, προκειμένου νὰ τοὺς ληστέψουν. Τελευταῖα, παρατηρήθηκε ἔξαρση τῶν ἀνθρωποκτονιῶν καὶ τῶν ληστρικῶν ἐπιδρομῶν, ἀκόμη καὶ μέρα μεσημέρι, ὥστε οἱ ἁρμόδιοι ν' ἀνησυχήσουν σοβαρά. Ἀτυχῶς, ὅμως, καὶ οἱ τυχὸν καλὲς ἀποφάσεις καὶ φροντίδες παρασύρθηκαν στὴν δίνη τῆς παρατεταμένης προεκλογικῆς περιόδου καὶ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Ἀποτέλεσμα ; Ἡ Χώρα οὐσιαστικὰ νὰ μένῃ γιὰ πολὺ καιρὸ ἀκυβέρνητη.

-Γ-

            Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ !  Μᾶς στέλνει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν Ἅγιο τοῦ Γένους, τὸν Ἱερομάρτυρα Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ποὺ μὲ τὶς περίφημες Διδαχές του εἶναι ἐπίκαιρος περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά : "Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται", μᾶς λέει. Καὶ μᾶς παροτρύνει νὰ μὴ χάσουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸν Χριστό, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ
λόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ : "Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν" (Ψαλμ. ξε΄ 12). Μᾶς προτρέπει "νὰ βάλωμεν τὴν Δέσποινά μας τὴν Θεοτόκον μεσίτρια , νὰ μεσιτεύσῃ εἰς τὸν Χριστόν ἐπειδὴ καὶ ὁ Υἱός της εἶναι ὠργισμένος κατὰ πάνου μας ἀπὸ τὶς πολλές μας ἁμαρτίες καὶ θέλει νὰ μᾶς καταποντίσῃ. Τὶ καρτεροῦμε, ἀδελφοί μου ; Σήμερον αὔριον τὸ τέλος τοῦ κόσμου · διὰ τοῦτο φροντίζετε νὰ διορθωθῆτε" (Διδαχὴ Ζ΄). Προτείνει δὲ τὸ μοναδικὸ φάρμακο διορθώσεως τῶν κακῶν : Τὴν μετάνοια. Καὶ τονίζει μὲ γλῶσσα προφητική : Πότε θὰ μετανοήσωμεν ; Ὄχι αὔριον καὶ μεθαύριον, ἀλλὰ σήμερον, διότι ἕως αὔριον δὲν ἠξεύρομεν τὶ θὰ πάθωμεν" (Διδαχή Α΄). "Ὅθεν πρέπει καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ στοχασθῶμεν τὶ εἴμεθα, δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί ; Καὶ ἀνίσως εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καὶ τρισμακάριοι. Ἀνίσως δὲ καὶ εἴμεθα ἁμαρτωλοί, πρέπει τώρα ὅπου ἔχομεν καιρὸν νὰ μετανοήσωμεν ἀπὸ τὰ κακὰ καὶ νὰ πράξωμεν τὰ καλά" (Διδαχή Δ΄).
-Δ-

            Αὐτὴν τὴν μετάνοια ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι ἄν θέλουμε νὰ ὀρθοποδήσουμε. Καὶ ἐδῶ καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶναι μεγάλη ἡ ἀνάγκη τῆς μετανοίας. Γι' αὐτὸ ἡ Μητρόπολή μας γιορτάζει καὶ φέτος τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, κηρύσσοντας κήρυγμα μετανοίας. Θὰ συμπροσευχηθοῦν μαζὶ μας καὶ ἄλλοι  Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες.  
Τὴν παραμονή, 23 Αὐγούστου, ἡμέρα Πέμπτη, στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα θὰ ψαλῆ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ καθιερωμένη σύντομη λιτάνευση τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου μέχρι τὴν κεντρικὴ Πλατεῖα, ὅπου καὶ θὰ ψαλῇ Δέηση καί, κατόπιν, ἐπιστροφὴ στὸν Ναό. 
Τὴν ἑπομένη, 24 Αὐγούστου, Παρασκευή, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, στὶς 7.30 τὸ πρωΐ, θὰ ἀρχίσουν οἱ "καταβασίες" (δεύτερη καμπάνα), κι' ἀφοῦ ὁλοκληρωθῇ ὁ Ὄρθρος θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στὸ τέλος οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς θὰ μεταβοῦν στὴν Ἱ. Μονὴν Μολυβδοσκεπάστου γιὰ νὰ τελέσουν τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἐνῷ στὸ Δημαρχεῖο θὰ προσφερθῇ ὁ καθιερωμένος καφὲς γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν.

            Καλὴ συνάντηση στὸν Ναό μας. Ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ νὰ σᾶς χαριτώνῃ καὶ εὐλογῇ. Ἰδιαίτερα νὰ εὐλογῇ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο.  


Διάπυρος πρὸς Χριστὸς εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Επιλογή φωτογραφιών: Αντιπαρακμή

Δεν υπάρχουν σχόλια: