Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

SOS: ΦΙΜΩΝΟΥΝ τους αγωνιστές Ιεράρχες και κληρικούς με τον νέο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΝ


Δυστυχώς, εν μέσω τρομοκρατίας, πολιτικών διώξεων, υποτιθέμενων "αντιστάσεων" στην Τρόϊκα, αναμενόμενων χαρατσιών (που έγιναν τελικά μόνιμα και επεκτάθηκαν και στα αγροτεμάχια), κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επερχόμενων πλειστηριασμών και  εντεινόμενων εκβιασμών
κανείς δεν πρόσεξε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της γνώμης.
Ο νέος αντιρατσιστικός νόμος είναι ΕΔΩ.

Ενημερωνόμαστε, αγωνιζόμαστε ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ.
Εξαιρετική η ανάλυση από την εφημερίδα "Ορθόδοξος τύπος" που ακολουθεί:

Ὑπονομεύει τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα καί τήν οἰκογένειαν τό κατατεθέν εἰς τήν Βουλήν νομοσχέδιον 

Ἀπαγορεύονται, ἐφ᾽ ὅσον ψηφισθῆ ὑπό τῆς Βουλῆς, νά ὁμιλοῦν ἐναντίον τῶν γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐναντίον τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Χώρας καί τῆς ἀνεγέρσεως τεμενῶν, νά ἀμφισβητοῦν τό
ὁλοκαύτωμα, νά στρέφωνται ἐναντίον τῆς Ἑβραιομασωνίας καί ἐναντίον τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι δέν ἀνήκουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν.
Ὅλα τά ἀνωτέρω περιγράφονται μέ συγκεκριμένην ὁρολογίαν προφανῶς, διά νά μή ἐξεγερθῆ ὁ λαός. Ἡ βασική φιλοσοφία τοῦ ὑπό ψήφισιν νομοσχεδίου εἶναι ὅτι ἡ «διάκρισις» θά τιμωρῆται μέ αὐστηράς χρηματικάς καί εἰς ὡρισμένας περιπτώσεις καί διοικητικάς ποινάς.

Πῶς καθορίζονται αἱ ποιναί
Ὑπογραμμίζομεν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός μετά τάς συλλήψεις τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» εἶχε δηλώσει ὅτι δέν χρειάζεται ἀντιρατσιστικός νόμος, διότι ἡ ὑπάρχουσα νομοθεσία εἶναι ἐπαρκής. Μέ τό ὑπό ψήφισιν νομοσχέδιον συμφωνοῦν οἱ «Ἀριστερούληδες» Ἱεράρχαι, οἱ ὁποῖοι καί πρό ἑβδομάδων εἶχον συνταχθῆ μέ τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καί ἕνα ἐλάχιστον τμῆμα τῆς ΝΔ. 
Ἐνῶ ἡ Χώρα καταρρέει οἰκονομικῶς, οἱ θεσμοί καί οἱ νόμοι τοῦ Κράτους γνωρίζουν πρωτοφανεῖς «διαρρήξεις» ὑπό τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τῶν ὀργανωμένων πολιτικῶν καί οἰκομικῶν συμφερόντων, ἡ πολιτική αἱματηρή βία κυριαρχεῖ εἰς τό προσκήνιον καί ὁ λαός γίνεται καθημερινῶς πτωχότερος, ἡ Κυβέρνησις ἡτοίμασε τό ἀντιρατσιστικόν νομοσχέδιον, διά τό ὁποῖον εἶχε συγκρουσθῆ τόσον μέ τήν ἀριστεράν ὅσον καί μέ τό ΠΑΣΟΚ, μετά τοῦ ὁποίου ἡ ΝΔ συγκυβερνᾶ. Τό νομοσχέδιον εἰς τό ὄνομα τοῦ ἀντιρατσισμοῦ προβλέπει αὐστηράς ποινάς εἰς ὅσους ὁμιλοῦν ἤ δημοσιεύουν ἤ προβάλλουν κείμενα, τά ὁποῖα εἶναι «ρατσιστικά». Ὁ Πρωθυπουργός μετά τάς συλλήψεις τῶν ἡγετικῶν καί ἄλλων στελεχῶν τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» ἐδήλωσε δημοσίως ὅτι δέν χρειάζεται ἡ κατάθεσις ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου, διότι ἡ ὑπάρχουσα νομοθεσία εἶναι ἐπαρκής. Ὀλίγας ἑβδομάδας μετά τάς συλλήψεις, τό ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης ἡτοίμασε τό ἀντιρατσιστικόν νομοσχέδιον, τό ὁποῖον προβλέπει αὐστηράς ποινάς εἰς ὅσους προκαλοῦν διακρίσεις μέ βάσιν τήν φυλήν, τό χρῶμα, τήν θρησκείαν, τάς γενεαλογικάς καταβολάς, τήν ἐθνικήν καταγωγήν, τόν γενετήσιον προσανατολισμόν καί τήν σωματικήν ἀκεραιότητα. 

Τό νομοσχέδιον περιλαμβάνει εἰδικήν διάταξιν μέ τάς προβλεπομένας ποινάς διά τήν ἐξύμνησιν ἤ ἐπιδοκιμασίαν ἐγκλημάτων γενοκτονίας ἤ τήν ἄρνησιν τοῦ ὁλοκαυτώματος κ.λπ. Τό νομοσχέδιον εἶναι γραμμένον κατά τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νά φαίνεται ὅτι διασφαλίζει τήν κοινωνικήν γαλήνην καί τήν δημοσίαν τάξιν. Τό νομοσχέδιον ὅμως θέτει «φίμωτρον» εἰς τούς πολίτας καί εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς ταγούς διά κάποια θέματα. Παραδείγματα:

• Θά δύναται ἕνας Μητροπολίτης νά ὁμιλήση ἐναντίον τῆς ἰσλαμοποιήσεως-μουσουλμανοποιήσεως τῆς Χώρας καί ἐναντίον τῆς ἀνεγέρσεως μικρῶν ἤ μεγάλων τεμενῶν εἰς τήν Ἀθήναν, εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἤ εἰς τάς πρωτευούσας τῶν Νομῶν; 

• Θά δύναται ἕνας Μητροπολίτης νά ὁμιλῆ ἐναντίον τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἐναντίον τῶν γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων καί νά παρουσιάζη τάς θέσεις τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Κυρίου μας διά τούς ἀρσενοκοίτας καί γενικώτερον διά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπό τό «πάθος τῆς ἀτιμίας» ὡς τό ἐχαρακτήρισεν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; 

• Θά δύναται ἕνας Μητροπολίτης νά στρέφεται ἐναντίον τοῦ Σιωνισμοῦ καί τῶν σχεδίων του ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Θά δύναται, ἐπίσης, νά ὁμιλῆ ἐναντίον τοῦ Κεντρικοῦ Ἰουδαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀμερικῆς, εἰς τήν περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν ἐπαναλάβη ὅσα ἐζήτησεν ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου; (Τότε ἐζήτησε τήν κατάργησιν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος ἀπό τάς ἀστυνομικάς ταυτότητας). 

• Θά δύναται ἕνας Μητροπολίτης, ἕνας δημοσιογράφος, ἕνας πολίτης νά ὁμιλῆ ἐναντίον τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ἐναντίον τῆς Μασονίας, ἐναντίον τῶν Ρόταρυ, τούς ὁποίους οἱ παλαιοί θεολόγοι καί «γεροντάδες» θεωροῦν παρακλάδι τῆς Μασονίας; 

• Ποίαν τύχη θά ἔχουν τά βιβλία, τά ὁποῖα ξεσκεπάζουν τήν Ἑβραιομασονίαν; Θά ριφθοῦν εἰς τήν πυράν; Καί ποίαν τύχην θά ἔχουν ὅσοι ἔχουν συγγράψει βιβλία, μέ τά ὁποῖα δέν ἀρνοῦνται τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, ἀλλά μετριάζουν κατά πολύ τόν ἀριθμόν τῶν θυμάτων τοῦ Ναζισμοῦ καί ἔχουν τήν ἄποψιν ὅτι ἡ ὑπόθεσις ἔχει μυθικάς διαστάσεις; 

• Ποίαν τύχην θά ἔχουν ὅσοι ὁμιλοῦν διά ἀλβανοποίησιν, ἀφρικανοποίησιν ἤ ἀσιατοποίησιν τῆς Χώρας, ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν παρανόμως μεταναστῶν εἰς τήν Ἑλλάδα; 

• Ποία ἡ τύχη ὅσων χρησιμοποιοῦν τήν λέξιν «λαθρομετανάστης» ἤ ζητοῦν τήν λῆψιν μέτρων ἐναντίον λαθρομεταναστῶν ἤ ἐπισημαίνουν κινδύνους διά τήν ὑγείαν ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτον παρουσίαν λαθρομεταναστῶν εἰς τήν Ἑλλάδα; 

Ὅλα αὐτά, μέ βάσιν ὅσα διαρρέονται ἐπισήμως ὑπό τῆς Κυβερνήσεως, ἀπαγορεύονται καί προβλέπονται βαρύταται ποιναί. Τό σύνολον τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώ- νυμον καί τούς «Ἀριστερούληδες» Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι σιωποῦν διά τά θέματα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς Μασονίας, τοῦ σιωνισμοῦ, τῆς λαθρομεταναστεύσεως, τῆς μουσουλμανοποιήσεως καί τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος τῶν μικρῶν καί τῶν μεγάλων πόλεων, συμπλέει μέ τήν Κυβέρνησιν καί τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς, τά ὁποῖα ἠγωνίσθησαν διά τήν κατάθεσιν τοῦ νομοσχεδίου. Ὑπάρχουν, ὅμως, καί οἱ Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν διά τά θέματα, τά ὁποῖα ἀπαγορεύει τό νομοσχέδιον. Δι᾽ αὐτοῦ οἱ Μητροπολῖται αὐτοί ἤ θά σιγήσουν ἤ θά ὁμιλοῦν καί θά εὑρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ τόν νόμον, ὁπότε θά τούς ἐξαναγκάσουν εἰς σιωπητήριον. Ἀναμένομεν τάς ἀντιδράσεις τῶν βουλευτῶν εἰς τήν Βουλήν. Ὅπως ἀναμένομεν καί τάς ἀντιδράσεις ὡρισμένων βουλευτῶν τῆς ἀναθεωρητικῆς ἀριστερᾶς, οἱ ὁποῖοι προσφάτως ἐζήτησαν νά μή τιμῶμεν τήν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων. 

Τό ρεπορτάζ 

Διά τό νομοσχέδιον αὐτό αἱ σοβαρώτεραι ἡμερήσιαι ἐφημερίδες ἐδημοσίευσαν ρεπορτάζ συνεργατῶν των κατά τήν 2αν Νοεμβρίου. Ἐκ τῶν ἐφημερίδων αὐτῶν («δημοκρατία», «Συντακτῶν», «Ἡ Ἑλλάδα αὔριο») δημοσιεύομεν τό ρεπορτάζ τῆς ἐφημερίδος «Ἡ Ἑλλάδα αὔριο», πού ὑπογράφει ἡ κ. Ἄννα Δολλάρη.  

Αὐτό ἔχει ὡς ἀκολούθως

«Ἡ σημασία τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου, ποὺ κατατέθηκε στὴ Βουλή, παίρνει εὐρύτερες διαστάσεις μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες τῆς Χρυ σῆς Αὐγῆς καὶ τὴν προφυλάκιση τῆς ἡγεσίας της. 

Μπορεῖ τὸ συγκεκριμένο σχέδιο, τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ γίνει πλέον νόμος τοῦ κράτους, νὰ στηρίξει πολλὲς κατηγορίες στὸ μέλλον, τὶς ὁποῖες θὰ βροῦν μπροστά τους πολλοὶ ὀπαδοὶ τῆς φασιστικῆς ἀκρότητας καὶ τῆς μισαλλοδοξίας. Σύμφωνα μὲ τὶς βασικὲς διατάξεις τοῦ νομοσχεδίου, ἡ ὑποκίνηση κάθε μορφῆς ρατσιστικῆς βίας διώκεται αὐτεπαγγέλτως καὶ τιμωρεῖται μὲ ποινὴ φυλάκισης 3 μηνῶν ἕως 3 ἐτῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ ἀπὸ 5.000 ἕως 20.000 εὐρώ, ἐνῶ τὰ θύματα δὲν εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ καταβάλουν τὸ σχετικὸ παράβολο ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, ὅταν προβοῦν σὲ καταγγελία καὶ ὅταν δηλώσουν παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς. Τὸ νο- μοσχέδιο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ προϊὸν -κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος- συγκερασμοῦ τῶν σχετικῶν προτάσεων, ποὺ εἶχαν κατατεθεῖ στὴ Βουλὴ προβλέπει μάλιστα βαρύτερη ποινικὴ μεταχείριση στὶς περιπτώσεις ποὺ οἱ πράξεις τελοῦνται ἀπὸ δημόσιο λειτουργὸ ἢ ὑπάλληλο. 

Οἱ ποινὲς 

Ἀναλυτικὰ τὰ κυριότερα σημεῖα τοῦ νομοσχεδίου 927/1979 περὶ “κολασμοῦ πράξεων ἢ ἐνεργειῶν ἀποσκοπουσῶν εἰς φυλετικάς δια- κρίσεις” ἔχουν ὡς ἑξῆς: 

1. Δημόσια ὑποκίνηση βίας ἢ μίσους 

Μὲ φυλάκιση τριῶν μηνῶν ἕως τριῶν ἐτῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ 5.000-20.000 τιμωρεῖται ὅποιος προκαλεῖ, διεγείρει ἢ προτρέπει σὲ πράξεις ἢ ἐνέργειες ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν διακρίσεις, μῖσος κα τὰ προσώπου ἢ ὁμάδας προσώπων, ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴ φυλή, τὸ χρῶμα, τὴ θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ καὶ τὴ σωματικὴ ἀκεραιότητα. Τὸ ἴδιο τιμωρεῖται ὅποιος μὲ πρόθεση καὶ μὲ τὰ παραπάνω μέσα παροτρύνει σὲ διάπραξη φθορᾶς ἢ βλάβης πραγμάτων, ποὺ χρησιμοποιεῖ ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ ὁμάδες κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκθέσει σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια τάξη. 
Ἂν οἱ παραπάνω πράξεις εἶχαν ἀποτέλεσμα τὴν τέλεση ἐγκλήματος, ἐπιβάλλεται ποινὴ τουλάχιστον ἕξι μηνῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ 15.000-30.000 εὐρώ. Μὲ τὶς ἴδιες ποινὲς τιμωρεῖται καὶ ὅποιος συνιστᾶ ἢ συμμετέχει σὲ ὀργάνωση ἢ ἕνωση προσώπων ποὺ ἐπιδιώκει συστηματικὰ τὴν τέλεση τῶν ἀνωτέρω πράξεων. 

2. Δημόσιος ἐγκωμιασμός, ἄρνηση ἢ ἐκμηδένιση ἐγκλημάτων 

Ἐπίσης μὲ τὶς ἴδιες ποινὲς τιμωρεῖται καὶ ὅποιος μὲ πρόθεση δημόσια καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο (π.χ. προφορικά, διὰ τοῦ Τύπου ἢ τοῦ Διαδικτύου) ἐγκωμιάζει, ἐπιδοκιμάζει, ἀρνεῖται κακόβουλα τὴ σημασία τῶν ἐγκλημάτων γενοκτονίας ἢ κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῶν ἐγκλημάτων πολέμου, καθὼς καὶ τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ τοῦ ναζισμοῦ, μὲ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑποκινήσει βία ἢ μῖσος ἢ νὰ ἐνέχει ἀπειλητικὸ ἢ προσβλητικὸ χαρακτήρα κατὰ ὁμάδας προσώπων μὲ βάση τὴ φυλή, τὸ χρῶμα, τὴ θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ καταγωγὴ καὶ τὸν γενετήσιο προσανατολισμό. 
Ἡ τέλεση τῶν παραπάνω πράξεων ἀπὸ δημόσιο λειτουργὸ ἢ ὑπάλληλο τιμωρεῖται μὲ αὐξημένη ποινή. 

3. Εὐθύνη νομικῶν προσώπων ἢ ἑνώσεων προσώπων 

Ἂν κάποια ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀξιόποινες πράξεις, τελέσθηκε πρὸς ὄφελος ἢ γιὰ λογαριασμὸ νομικοῦ προσώπου ἢ ἑνώσεως προσ ώπων ἀπὸ νόμιμο ἐκπρόσωπο ἢ ἐξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ὁ ὑπουρ γὸς Δικαιοσύνης μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει, μὲ ἀπόφασή του, σωρευ- τικὰ ἢ διαζευκτικά: α) διοικητικὸ πρόστιμο ἀπὸ 10.000 ἕως 100.000 εὐρώ, β) ἀποκλεισμὸ ἀπὸ δημόσιες παροχές, ἐπιχορηγήσεις, ἐπιδοτήσεις, διαφημίσεις, προμήθειες κ.ἄ. γιὰ διάστημα 1-6 μηνῶν. 
Ἂν οἱ πράξεις αὐτὲς ἔχουν τελεστεῖ σὲ ραδιοφωνικὴ ἢ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ οἱ κυρώσεις ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὸ ΕΣΡ. 

4. Αὐτεπάγγελτη δίωξη ἀδικημάτων Ν. 927/1979 

Οἱ πράξεις ποὺ περιγράφονται στὸ σχέδιο νόμο κατὰ τῶν διακρίσεων, καθὼς καὶ τὰ ἐγκλήματα ποὺ τελοῦνται συνεπείᾳ αὐτῶν, διώκονται αὐτεπαγγέλτως. Ὁ παθών κατὰ τὴν ὑποβολὴ τῆς ἔγκλησης, ὅπως καὶ ὅταν παρίσταται ὡς πολιτικῶς ἐνάγων, δὲν καταβάλλει τὸ σχετικὸ παράβολο ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου». 
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 1997, 8 Νοεμβρίου 2013 

1 σχόλιο:

Αετιδεύς είπε...

Εάν αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος του κράτους, τότε θα έχει ολοκληρωθεί η κατάργηση, στην πράξη, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και οι Έλληνες θα έχουμε μετατραπεί σε άβουλα όντα, χωρίς γνώμη και άποψη.