Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Οι πόθοι των Κυπρίων υπέρ της Ενώσεως με την Ελλάδα

  
Μια είδηση του 1903 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ των Αθηνών. Στην είδηση αυτή αντιπρόσωπος από την Κύπρο ο κ. Γ. Χρισοστομίδης ζητώντας ακρόαση από τον τότε Βασιλέα της Ελλάδας, ζήτησε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα

 
 

ΟΙ ΠΟΘΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΜΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ Α. Μ.
Μεταξύ των παρουσιασθέντων τελευταίως ενώπιον  της Α.Μ. του Βασιλέως συγκατελέγετο και ο ενταύθα διατρίβων εκ Κύπρου ομογενής κ. Γ. Χριστοδουλίδης μέλος της Κυπριακής Επιτροπείας υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου μετά της Ελλάδος.

Κατά την παρουσίασιν ταύτην, λεπτομερείας τινάς της οποίας εγράψαμεν χθες, ο κ. Χρισοστομίδης εγένετο δεκτός θερμότατα υπό του Βασιλέως.

- Είσθε Κύπριος; ηρώτησεν εν αρχή ο Βασιλεύς τον κ. Χρυσοστομίδην.

- Μάλιστα Μεγαλειότατε. Και μέλος της Κυπριακής Επιτροπείας υπέρ της ενώσεως της Κύπρου μετά της Ελλάδος. Και ως τοιούτος διατριβών ενταύθα εθεώρησα καθήκον μου να υποβάλω ευλαβώς εις την Υ. Μ. τα σέβη των Κυπρίων και να εκφράσω τους διακαείς πόθους των συμπατριωτών μου υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου μετά της Ελλάδος… Δεν θέλω, Μεγαλειότατε να ομιλήσω περί της διοικήσεως των Άγγλων εν Κύπρο… Αλλ’ οιανδήποτε διοίκησιν και αν είχομεν, και την λαμπροτέραν του κόσμου, οι πόθοι ημών των Κυπρίων είνε να ευδοκήση ο Θεός να τύχωμεν της υπό το Σκήπτρον της Ημετέρας Μεγαλειότητος διοικήσεως.

- Αυτό είνε δύσκολον απήντησεν ο Βασιλεύς.

 
(Το υπόλοιπο του άρθρου αυτού θα διατεθεί μαζί με άλλο υλικό στην έκδοση του επόμενου τεύχους του λογοτεχνικού περιοδικού "Διασπορική Λογοτεχνία" που εκδίδεται τον επόμενο μήνα. Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην Κύπρο). 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: