Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους...

"Έχασα το σύζυγό μου. Ευλογητός ο Θεός
Ο πρεσβύτερος υιός μου έπεσε με τα όπλα ανά χείρας. Ευλογητός ο Θεός... 
Ο δεύτερος υιός μου δεκατετραετής την ηλικίαν μάχεται μετά των Ελλήνων και πιθανώς να εύρη ένδοξον θάνατον. Ευλογητός ο Θεός
Υπό την σκιάν του σταυρού θα ρεύση επίσης το αίμα μου. Ευλογητός ο Θεός
Αλλά θα νικήσωμεν ή θα παύσομεν να ζώμεν. 
Θα έχομεν όμως την παρηγορίαν ότι δεν αφήσαμεν όπισθεν ημών δούλους Έλληνας
(Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους).

Δεν υπάρχουν σχόλια: